• Mangor & Nagel, Jens Warmings Vej, Almene boliger med nybyggeri samt renovering
  • Mangor & Nagel, Jens Warmings Vej, Forskellige boligtyper med grønne rum og fællesarealer
  • Mangor & Nagel, Jens Warmings Vej, Forskellige boligtyper med farskydning af facader og grønne rum
  • Mangor & Nagel, Jens Warmings Vej, Bebyggelsesstruktur med bølgebevægelse, close-up af facade med altaner

Jens Warmings Vej

Vi har udfærdiget en helhedsplan for området, hvor fokus var at få skabt variation i boligtyperne, så området bliver attraktivt for forskellige målgrupper. Jens Warmingsvej på Amager bestod oprindeligt af 62 et-plans murede rækkehuse med flade tage opført i 1962.

Et kvalitetsløft til hele området

Bebyggelsesstrukturen er tænkt som en bølgebevægelse, hvor der er fastholdt kontraster mellem de forskellige boligtyper. Der er opført 40 nye boliger i afdelingen. Der bliver bygget tagboliger og gavlboliger på nogle af husrækkerne for at forskyde dem fra hinanden og skabe variation mellem bebyggelserne. Desuden bliver opført en ny række med to-plansboliger. På den måde bliver boligudbuddet udvidet med flere lejlighedstyper og –størrelser, hvilket gør området attraktivt for flere forskellige brugere, og det vil skabe liv og aktivitet i området på flere tider af døgnet.

Renoveringen understøtter de gode liv

Det har været et sigte med projektet at fastholde og understøtte den gode stemning og atmosfære, der allerede var i bebyggelsen. Den mere blandede beboersammensætning betyder meget for fællesskabet. En del af bebyggelsens ældre beboere kan blive i bebyggelsen i længere tid end tidligere, da en del af de nye boligtyper er ældreegnede boliger.

Grønne løsninger giver øget livskvalitet

Friarealerne omkring boligerne, bliver også renoveret, da det har en enorm betydning for livskvaliteten at have gode, grønne rum omkring boligerne. Der bliver gode muligheder for både leg og ophold i udearealerne. Der bliver desuden lagt faskiner, der opsamler regnvand og leder det direkte ned i jorden. Dermed aflastes kloaksystemet ved kraftig regn.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
Renovering
År start
2011 -
Bygherre
Boligselskabet Hjem v/PAB
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Wissenberg A/S
Andre aktører
Landsbyggefonden
Størrelse
7.500 m2
Byggesum
102,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon